..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Işık verirseniz, karanlık kendiliğinden yitecektir. -Erasmus
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Bilimsel > Tüze Felsefesi (Hukuk) > Ahmet Odabaş
22 Ekim 2015
Özelleştirme Neden Yapılır  
Ahmet Odabaş
Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir. Özelleştirmeler verimlilik artışı sağlamıyor ve kamu giderlerini azaltmıyorsa , açıkça Anayasa’ya aykırıdır. İlgililere saygı ile sunulur.12 Nisan 2014 Cumartesi


:AECH:
ÖZELLEŞTİRME NEDEN YAPILIR

Özelleştirme neden yapılır… Duble yol masrafları için veya devlet mesarifini karşılamak için değil Satılarak, bitirilen ve satılacak bir şey kalmadığı söylenen tesisler, ilgili yasaya göre ( Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun -Kanun Numarası: 4046) yasanın amacı :
Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Özelleştirmeler verimlilik artışı sağlamıyor ve kamu giderlerini azaltmıyorsa , açıkça Anayasa’ya aykırıdır. İlgililere saygı ile sunulur.12 Nisan 2014 Cumartesi


Özelleştirmenin anlamı üzerine

Özelleştirme görünümlü olarak tanıtılan şey, aslında özelleştirme görünümlü, borçlanma ve sanayinin tasfiyesi sürecidir.
Bize özelleştirme yapın, devlet sanayiden çekilsin diye tavsiyede bulunan, baskıda bulunan ülkeleri, şirketler yönetiyor. İlk duyduğumda şaşırmıştım. Sonuçta şirketler gerçek kişiler ve tüzel kişilerin ortak olduğu yapılar…
En büyük hisse, gerçekte devletin. Vergi, faiz, kredi, pazarlama…vs olarak şirketin yönetimi aslında devletin güdümünde.. Devleti kimin yöneteceğine kim karar veriyor…büyük şirketler… bu şirketlerin sahipleri…
Özelleştirme, kimlik değiştirmiş borçlanmadır…gerekmediği halde… bu da bağımlı olmayı gönüllü olarak kabul etmektir.
Psikolojik bir rahatsızlık kanımca…sürü psikolojisi… sürü başını kontrol et… sürü onu takip etsin..gönüllü olarak mezbaha…


Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun(*)
Kanun Numarası: 4046
Kabul Tarihi: 24/11/1994
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/11/1994
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22124

(*) Kanun başlığı dipnotu: "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" olan kanun adı, 03/07/2005 kabul tarihli, 21/07/2005 tarih ve 25882 sayılı R.G.de yayımlanan 5398 sayılı Kanunun 1. maddesi ile "Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu Kanunun amacı;
A) Bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında “kuruluş” adı ile anılacak olan;
a) İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu payları ile bu kuruluşlara ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının, iştiraklerindeki kamu paylarının,
c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu payları ile Hazineye ait payların,
d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve kamu iktisadi teşebbüslerinden kamu iktisadi kuruluşlarının gördükleri kamu hizmetleri ile doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklarının ve iştiraklerindeki paylarının,
e) Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylarının,
f) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri) ile bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen kamu iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim birimlerinin işletilmesi haklarının,

Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.

B) Bu Kanun yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak;
a) “Özelleştirme Yüksek Kurulu”nun ve “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasına, görev ve yetkilerinin belirlenmesine,
b) “Özelleştirme Fonu”nun ve “Kamu Ortaklığı Fonu”nun kurulmasına ve bu fonların kaynakları ile kullanım alanlarının belirlenmesine,
c) “Özelleştirme uygulamaları”na,
d) “Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı”nda toplanan paraların nemalandırılmasına,
e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda hizmet akdine dayalı olarak çalışan personelden özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalabilecek olanlara mali ve sosyal haklar sağlanmasına,
f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin özlük ve sosyal haklarına,
İlişkin hükümleri kapsar.
Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri) işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ile kamu iktisadi teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanmış bulunan “kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının, mülkiyetin devri dışında kalan yöntemler ile özelleştirilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, bu kuruluşların mülkiyetinin devrine ilişkin hususlar, kuruluşların gördükleri kamu hizmetinin esaslarına ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenlenir.


İLKELER
Madde 2 - Özelleştirme uygulamalarında;
a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak “İş Kaybı Tazminatı”nın verilmesi,
b) Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi,
c) (Mülga bend: 29.06.2012 - 6338 S.K./17. md.)(**)
d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi,
e) Mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak grubunun temini,
f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu bankalarının da öncelikle özelleştirilecek kuruluşlar arasına alınarak süratle özelleştirilmesinin sağlanması,
g) Stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması,
h) Tabii kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleştirilmesi,
ı) Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi,
i) Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları ve mahalli idarelere devir yapılmaması,(*)
İlkeleri esas alınır.
Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas ve usuller kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği şartlar da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenir.

Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın tüze felsefesi (hukuk) kümesinde bulunan diğer yazıları...
Türkiye ve Komşuluk
Neymiş Biliyor Musun
Bilirkişi Raporu
Atatürk ve Türkiye
Madem ki Biliyorsun, Neden Öğretmiyorsun
Seçim Barajı
1982 Anayasası ve Tutukluluğun Devamı Kararı
Çok Partili Yaşam
Dostça Bir Söyleşi
Başkanlık Sistemi

Yazarın bilimsel ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Beynimizin Çaresizlik Oyunu
Bayındır
Başlarken
Kendini Başkasının Yerine Koymak
Doğa Düzeni ve İnsan
Dna ve Evrim
Duygusal Şiddet Nedir?
Ms ile Söyleşi
Güvendiğim Dallar Elime Geldi
Ms Sanılan Rahatsızlık Örnekleri

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Çay Koy Ortak [Şiir]
Geliyorum Ortak [Şiir]
Akrabalar [Şiir]
Çay Koy Ortak [Şiir]
Buluşalım [Şiir]
1001 Gece Masalları [Şiir]
Odabaş Tüm Şiirler [Şiir]
Kuklacı Amca [Şiir]
Zamanın Yaptıkları [Şiir]
Çık Aradan Samsun [Şiir]


Ahmet Odabaş kimdir?

1963 Çarşamba/Samsun doğumluyum. Serbest avukat olarak çalışıyorum. (İzmir'de)

Etkilendiği Yazarlar:
Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Hayyam, O Veli, Aziz Nesin,


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2022 | © Ahmet Odabaş, 2022
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.